Nyheter

Kina behöver fler barn – vill minska aborterna

 Under 2021 sjönk Kinas födelsetal till den lägsta siffran sedan statistiken började föras 1949, när det kommunistiska Kina grundades, enligt officiell statistik, rapporterar AFP.

Kina inför en rad nya åtgärder som ska uppmuntra familjer att skaffa fler barn. Dessutom ska familjer avrådas från att genomgå aborter.
Men trots lättnader och förmåner är det många som tvekar om att bli flerbarnsföräldrar.

KINA | Befolkningstillväxten är den svagaste på flera decennier och i takt med att arbetsstyrkan i landet blir äldre blir det allt svårare för de arbetsföra att försörja dem som slutat arbeta.

Om utvecklingen fortsätter i Kina, som förde en ettbarnspolitik från 1980 till 2015, är det inte långt till att befolkningen börjar minska i stället för att öka varje år, enligt myndigheterna. Från 2016 blev det tillåtet att ha två barn i jättelandet och från i fjol har det varit tillåtet att ha tre barn. Men fortfarande väljer många ändå att inte bli flerbarnsföräldrar.

Lisa Eklund, docent i sociologi vid Lunds universitet som forskar om kinesiska befolkningsfrågor, säger att sättet på vilket man från statens sida tidigare pratade om ettbarnspolitiken har fått starkt fäste hos många kineser.

– Den var från början ackompanjerad av en stark politisk retorik kring fördelarna med att begränsa befolkningen och att bara ha ett barn. Rent kulturellt har man framför allt i storstäder accepterat den tankestrukturen, och den förändras inte över en natt, säger hon.

Men det har även blivit väldigt dyrt att ha barn, med höga kostnader för bland annat boende och utbildning, vilket gör att många tvekar.

Flexibelt arbete

Nu är tanken att en mängd åtgärder kring försäkring, boende, utbildning, anställning och skatter för dem som väljer att skaffa barn ska vända trenden. Bland annat ska alla län, städer och provinser i Kina inrätta minst en statligt finansierad mödra- och barnomsorgsinstitution.

Arbetsgivare ska enligt de nya nationella riktlinjerna – som inte mindre än 17 myndigheter har enats om – uppmuntras att erbjuda sina anställda barnomsorg samt underlätta för dem som vill arbeta mer flexibelt för att kunna kombinera jobbet med familjelivet. Det ska även gradvis bli enklare att få tillgång till fertilitetsbehandlingar för gifta kvinnor i landet.

Vill minska aborterna

Myndigheterna vill också förebygga oavsiktliga graviditeter och minska antalet aborter som inte anses medicinskt nödvändiga, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Framför allt under ettbarnspolitiken har könsselektiv abort gjort det möjligt att ”välja bort” flickor, vilket har lett till en könsobalans. Men nu vill myndigheterna minska aborterna, vilket inte förvånar Lisa Eklund, som ser en önskan om ökade födelsetal som det verkliga motivet.

– Det är anmärkningsvärt att de använder könsselektiva aborter och problemet med könsobalans som en förevändning för att begränsa kvinnors reproduktiva rättigheter, säger hon.

En aspekt är också papporna, som till stor del lyser med sin frånvaro i sammanhanget, säger Lisa Eklund.

– Så länge männen inte tar sitt ansvar i hemmen och bidrar till att familj och arbete går att förena på det privata planet så tror jag att det blir svårt att få upp födelsetalen nämnvärt.

Kan minska 2025

Om siffrorna inte vänder uppåt kommer befolkningen i världens folkrikaste land att minska redan år 2025, enligt landets nationella hälsokommission.
Under 2021 sjönk Kinas födelsetal till den lägsta siffran sedan statistiken började föras 1949, när det kommunistiska Kina grundades, enligt officiell statistik, rapporterar AFP.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.