Nyheter

Klimatfrågan negligerades i valet

I flera andra länder har klimatet hamnat i fokus för valdebatten.

I flera andra länder har klimatet hamnat i fokus för valdebatten. Men inte i Sverige – här vände sig valrörelsen snarare emot klimatet, anser professor Sverker Jagers. Hur blev det så?

SVERIGE | USA, landet där många ser klimatkrisen som ”fake news” brukar kanske inte framhållas som gott exempel när det gäller klimatfrågan. Men i jämförelse med den svenska valrörelsen framstår den pågående amerikanska debatten inför mellanårsvalet i december som ett under av kunskap och insikter. Det anser Björn-Ola Linnér, professor i internationell klimatpolitik vid Linköpings universitet.

– Det är inget högt betyg för den svenska valrörelsen att debatten i USA är betydligt mer insiktsfull.

Han är djupt frustrerad över hur de svenska politikerna hanterade klimatet i valdebatten, som han anser fokuserade på en enda del av klimatfrågan: energiförsörjningen – och då nästan enbart kärnkraften. Medan en bredare diskussion om hur omställningen av samhället ska gå till uteblev.

– Det blev en väldigt begränsad syn på klimatfrågans bredd. Det är olyckligt och inte särskilt hjälpsamt i det långa loppet, eftersom det gör att det kommer att saknas ett tänkande kring en helhetslösning på klimatfrågan, säger Björn-Ola Linnér.

Klimatet kom inte bara i skymundan i valrörelsen, menar Sverker Jagers, professor både i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och i klimatledarskap vid Uppsala universitet.

– Det var snarare så att valrörelsen vände sig emot klimatet – och framför allt mot de åtgärder som är nödvändiga för att hantera klimatproblematiken.

Han nämner ett exempel:

– Att priset på fossila bränslen och energi går upp är antagligen nödvändigt för att vi ska bli bättre på att hushålla med resurser och fasa ut det fossila.
Men nu tävlade nästan partierna om vem som kan sänka priserna. Det är helt kontraproduktivt för klimatet.

Lågt hängande frukt

Trots förödande värmeböljor i Europa och torka även här i Sverige den gångna sommaren så beskrivs klimatförändringarna som något som kommer att inträffa i framtiden, menar Sverker Jagers. Därför valde politikerna att fokusera på frågor som är kännbara här och nu – som elpriser och kriminalitet.

– Många av partierna sökte efter lågt hängande frukter och då blir det frågorna som känns och märks redan nu.

Att den amerikanska mellanvalsdebatten tvärtom handlat mycket om klimatfrågan beror, enligt Björn-Ola Linnér, framför allt på president Joe Bidens nya klimatpaket. Det har stakat ut en långsiktig plan för hur man ska säkra energitillgången på sikt och samtidigt fasa ut fossila bränslen.

– Det handlar om ett större grepp. Bidens paket tar förvisso inte med alla delar som är viktiga för klimatet, exempelvis biologisk mångfald, men i alla fall ett samlat grepp på energifrågan som sträcker sig bortom bara kärnkraft. Och det har medfört en betydligt mer avancerad diskussion än vi hade i valrörelsen, säger Björn-Ola Linnér.

Tyskland och Australien

Även i det tyska valet förra hösten seglade klimatet upp som en av de viktigaste frågorna – och det gröna partiet gick starkt framåt och blev tredje största parti.

Och landet som länge setts som en bromskloss på klimatområdet – Australien – fick i våras vad som kallats ”ett klimatval”. Klimatfrågan var i och för sig inte särskilt närvarande i debatten inför valet, men många väljare – även i landets koldistrikt – kände annorlunda, och frågan bedöms ha spelat en avgörande roll för valutgången.

Både i Tyskland och Australien har invånarna effekterna av klimatförändringarna färskt i minnet – med de dödliga översvämningar förra sommaren respektive omfattande torka och bränder. Händelser som forskarna med säkerhet vet blir både vanligare och mer intensiva till följd av klimatförändringarna.

– Jag hoppas såklart inte att det ska behöva gå så långt även här, men sådana händelser kan påminna om att klimatfrågan är på allvar, säger Sverker Jagers.
Att bara fokusera på en pusselbit i klimatarbetet, såsom energi och kärnkraft, går även stick i stäv med det helhetsgrepp som FN:s klimatpanel IPCC konstaterar behövs för att få ner utsläppen i tid, påpekar Björn-Ola Linnér.

Det står också i bjärt kontrast mot EU-kommissionens ”Green new deal” som handlar alltifrån hur omställningen kan skapa nya jobb, förbättra hälsan och främja den biologiska mångfalden – och spänner brett över energifrågor, transporter och skattesystem.

Diskussion om rättvisa

En annan fråga som blir allt mer på tapeten internationellt, men som Björn-Ola Linnér saknade helt i svenska valdebatten, var den om klimaträttvisa: Att de rika länderna som orsakat mest utsläpp ska gå före.

Tvärtom har framför allt Sverigedemokraterna ifrågasatt varför Sverige som står för en liten del av växthusgasutsläppen ska minska utsläppen när exempelvis Kina ökar sina. Att det inte skulle spela någon större roll vad vi i lilla Sverige gör.

– Man kan ha olika idéer om ifall Sverige ska vara ett föredöme eller inte, men den inställning Jimmie Åkesson gav uttryck för har inget stöd i forskningen. Klimatfrågan är global – hur kan då Sverige bidra och till att hela världen kan göra den omställning som alla är överens om behövs? Den diskussionen saknades helt, säger Björn-Ola Linnér.

Han framhåller att Sverige har högre utsläpp per capita än de flesta andra länder. Majoriteten av svenskarna tillhör de rikaste 10 procenten av jordens befolkning som står för över hälften av utsläppen av växthusgaser.

– Att vi inte behöver gå före och minska våra utsläpp om vi vill begränsa utsläppen till en nivå som inte är farlig – det är inte sant.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.