Nyheter

Rapport: Detta tål planeten

Siffrorna visar hur många säkra och trygga planetära gränser som har passerats på olika platser.

För att lyckas bota en sjuk planet krävs att planetens och människors trygghet kopplas ihop. Det anser en grupp forskare som i en ny rapport lanserar gränsvärden som ska göra planeten mer hållbar.
– Jag hoppas att detta ska ge en känsla av trygghet och ett fundament att stå på, säger Johan Rockström, en av rapportförfattarna.

HÅLLBARHET | Rapporten kan liknas vid IPCC:s klimatrapport men för hela planeten. Den bygger på redan känd forskning och har tagit med allt från människors tillgång till vatten och luftföroreningar till biologisk mångfald.

– Fler av de planetära gränserna, både lokalt och globalt är redan passerade.
Om vi inte ställer om snabbt kommer vi med stor sannolikhet att passera flera tippningspunkter. Att undvika det scenariot är avgörande om vi vill säkra en trygg och rättvis framtid för nuvarande och framtida generationer, säger professor Johan Rockström, chef för Potsdaminstitutet för klimatforskning i Tyskland, på ett seminarium där rapporten presenteras.

Mänsklig påverkan

Johan Rockström är en av tre ordförande för Earth Commission, som består av ett 50-tal forskare världen över. De har analyserat mängder av vetenskapliga studier för att uppdatera det som kallas planetära gränser, eller jordsystemgränser. Konceptet, som lanserades 2009, gäller gränser för processer som påverkar miljön som vi människor ligger bakom.

Nytt i årets rapport är att forskarna kopplat ihop globala förändringar med lokala och att de tagit med en rättviseaspekt. Det handlar till exempel om tillgång till vatten och mat men också om infrastruktur, rättssystem och att kunna ta del av information för att fatta beslut.

– Det räcker inte med en stabil planet utan vi måste få in rättviseaspekten. Det handlar om vilka de moraliska gränserna för skada mot andra är. Hur många miljoner kan vi offra för en icke hållbar utveckling, säger Johan Rockström till TT.

Gränserna (se faktaruta) visar vad planeten klarar av för att vi som lever här ska kunna leva säkert men också rättvist. Det handlar om tillgång till mat, vatten och uppehälle men också om tillgång till rättssystem och jämlikhet.
Flera av gränserna är redan passerade men enligt rapporten har den för luftföroreningar ännu inte överträtts på global nivå, men där finns det på lokal nivå regioner som har för höga halter.

Går att vända

– En säker och rättvis omställning kräver omedelbar handling där olika samhällsaktörer samarbetar och agerar. Då har vi en chans att hålla oss inom planetens systemgränser, vilket gynnar alla, säger Wendy Broadgate, chef för svenska delen av Earth Commission och en av rapportförfattarna.

Rapporten publiceras samtidigt i den vetenskapliga tidskriften Nature. Enligt författarna ska den ses som en vägledning för att företag och beslutsfattare på både global och lokal nivå ska kunna agera operativt.

– Tanken med kvantitativa gränser är att underlätta för näringsliv och politik att kunna mäta. Till exempel hur stor del av naturliga ekosystem som vi kan omvandla till jordbruksmark och städer, säger Johan Rockström.

Klimatförändringarna tas upp som en viktig del i rapporten. Det mål som skulle innebära en säker och rättvis framtid för jordens befolkning är enligt analysen redan passerad – det låg på en global medeltemperaturhöjning på en grad. Den säkra gränsen finns det fortfarande chans att klara. Den ligger enligt forskarna på 1,5 graders uppvärmning.

Men det är inte bara klimatet som hotar planeten. Lika viktiga är minskningen av biologisk mångfald, luft- och vattenföroreningar och här finns en hel del att göra menar forskarna. Det handlar bland annat om att minska utsläppen, återställa vattenflöden som vi människor påverkat och skydda ekosystem.

– Planeten är sjuk och det räcker inte att behandla ett av organen eftersom alla är drabbade. Och det räcker inte att bara ge läkemedel utan det behövs livsstilsförändringar, säger Wendy Broadgate.

Fakta: Mäter rättvisa och säkerhet

De nya planetära gränserna (Earth System Boundaries) är en vidareutveckling av tidigare gränser och tar nu för första gången även hänsyn till rättviseaspekter.

Gränserna är framtagna för att trygga en säker och rättvis framtid för både människor och natur, de är utformade för att ligga till grund för vetenskapligt baserade mål för regeringar, städer och företag.

Jordsystemgränserna gäller påverkan på: klimat, luft, sötvatten (både grundvatten och ytvatten), biologisk mångfald (både i naturen och mänskligt dominerade landskap) och balansen av växtnäringsämnen (kväve och fosfor).

När det gäller till exempel klimat har den rättvisa gränsen passerats. För luftpartiklar är gränserna överskridna på många håll i världen men inte på global nivå.

Rättvisa har i studien bedömts utifrån att undvika betydande skador på människor på grund av klimat- och miljöförändringar.

Analysen har genomförts av ett femtiotal forskare i en internationell kommission ”Earth Commission”, vars sekretariat finns i Stockholm och är en del av Future Earth – ett nätverk av tusentals forskare världen över.

Källa: Nature

Fakta: Säkra och rättvisa jordsystemgränser

Klimat:
Säker och rättvis gräns: 1 grads höjning av medeltemperaturen jämfört med förindustriell tid. Redan passerad (1,2 grader idag).
Säker gräns för att undvika att flera så kallade tippningspunkter nås: 1,5 graders höjning av medeltemperaturen.

Biosfären:
Andel naturliga ekosystem global nivå: Minst 50-60 procent av jordens yta ska bestå av naturliga ekosystem. Gränsen överskriden eftersom bara 45-50 procent av jordytan har naturliga ekosystem kvar.
Andel naturliga ekosystem lokal nivå: Minst 20-25 procent naturliga (eller nästan naturliga) ekosystem per kvadratkilometer i områden dominerade av mänsklig aktivitet (till exempel jordbrukslandskap). Gränsen har överskridits för två tredjedelar av områden där människor dominerar.

Vatten:
Ytvatten: säker och rättvis gräns: flöden i vattendrag ska inte ändras mer än 20 procent jämfört med naturliga variationen månadsvis. Gränsen passerad för 34 procent av allt ytvatten globalt.
Grundvatten: säker och rättvis gräns: att uttaget är mindre än inflödet. Gränsen passerad för 47 procent av grundvattenreservoarerna globalt.

Näringsämnen (lokal nivå):
Kväve: säker lokal gräns: mindre än 2,5 mg kväve per liter i ytvatten och mindre än 5-20 kg kväve per hektar och år på land; global gräns: mindre än 61 miljoner ton överskott kväve per år. Gränsen passerad då det totala överskottet är 119 miljoner ton/år.
Kväve: rättvis gräns, som ovan samt mindre än 11,3 mg nitratkväve per liter vatten.
Fosfor: säker lokal gräns: mindre än 50-100 mg fosfor per kubikmeter vatten; global gräns: Högst 4.5-9 miljoner ton överskott fosfor per år. Gränsen passerad eftersom det totala överskottet är 10 miljoner ton fosfor per år.
Fosfor: rättvis gräns: samma som den säkra för att undvika storskalig övergödning.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.