Nyheter

Viktigaste punkterna i IPCC:s klimatrapport

Klimatförändringarna utgör ett hot mot människans välbefinnande och planetens hälsa.

När FN:s klimatpanel IPCC nu presenterar sin tyngsta rapport hittills är det många dystra besked. Men också en del hopp. Här är några av de viktigaste punkterna.

KLIMAT | Lägesrapport:

1. Mänsklig aktivitet, framför allt utsläpp av växthusgaser, har otvetydigt orsakat en global uppvärmning med temperaturer som nu ligger på 1,1 grader över de temperaturer som rådde mellan 1850 och 1900. Utsläppen fortsätter att öka till följd av bland annat icke hållbar energianvändning och livsstil och konsumtionsmönster.

2. Människoorsakade klimatförändringar som påverkar atmosfären, haven, kryosfären (där marken består av is och snö) och biosfären leder till fler extrema väderhändelser som i sin tur leder till skador och förluster för naturen och människor.

3. Planer för anpassning har gått framåt i många regioner och delar av samhället. Men trots framstegen finns det stora glapp. Framför allt är världens ekonomiska satsningarna för klimatanpassning otillräckliga, särskilt i utvecklingsländer.

4. En kraftig, snabb och hållbart minskning av utsläppen av växthusgaser kan leda till en minskning av den globala uppvärmningen.

Konsekvenser och anpassningar:

1. För varje given temperaturhöjning kommer de klimatrelaterade riskerna att förvärras.

2. Vissa framtida förändringar går inte att undvika eller är omöjliga att vända, men de kan begränsas genom en snabb och kraftfull minskning av utsläpp av växthusgaser.

3. De klimatanpassningar som är effektiva i dag kommer att göra begränsad nytta och vara mindre effektiva i takt med en ökad global uppvärmning. För att anpassa oss så mycket som möjligt krävs långtidsplanering och samarbeten mellan olika sektorer.

4. För att begränsa global uppvärmning som orsakats av människan krävs netto-noll-utsläpp av koldioxid. Om uppvärmningen överstiger en viss gräns, till exempel 1,5 grader, krävs ytterligare borttagning av koldioxid. Ju mer vi släpper ut nu desto mer måste vi bli av med i framtiden.

Åtgärder:

1. Klimatförändringarna utgör ett hot mot människans välbefinnande och planetens hälsa. Fönstret för när vi kan säkra en dräglig och hållbar framtid för alla stängs snabbt. De val och de handlingar vi gör nu kommer att påverka planeten och människor nu och i tusentals år framåt.

2. Att prioritera jämlikhet, klimaträttvisa, social rättvisa och inkludering kan möjliggöra anpassning och öka tåligheten mot klimatförändringar. Det finns många möjligheter att minska den utsläppsintensiva konsumtionen som innefattar livsstilsförändringar.

3. Effektiva handlingar för klimatet möjliggörs av politiska åtaganden, ramverk, lagar och strategier på olika nivåer och ökad tillgång till finansiering och tekniker. Regulatoriska och ekonomiska instrument kan stötta kraftig utsläppsminskning och klimatanpassning om de skalas upp och antas.

4. Finansiering för att anpassa och lindra klimatförändringarnas effekter är avgörande.

Källa: Climate change 2023, Synthesis report, summary for policymakers.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.