Nyheter

Viktigaste punkterna i IPCC:s klimatrapport

Klimatförändringarna utgör ett hot mot människans välbefinnande och planetens hälsa.

När FN:s klimatpanel IPCC nu presenterar sin tyngsta rapport hittills är det många dystra besked. Men också en del hopp. Här är några av de viktigaste punkterna.

KLIMAT | Lägesrapport:

1. Mänsklig aktivitet, framför allt utsläpp av växthusgaser, har otvetydigt orsakat en global uppvärmning med temperaturer som nu ligger på 1,1 grader över de temperaturer som rådde mellan 1850 och 1900. Utsläppen fortsätter att öka till följd av bland annat icke hållbar energianvändning och livsstil och konsumtionsmönster.

2. Människoorsakade klimatförändringar som påverkar atmosfären, haven, kryosfären (där marken består av is och snö) och biosfären leder till fler extrema väderhändelser som i sin tur leder till skador och förluster för naturen och människor.

3. Planer för anpassning har gått framåt i många regioner och delar av samhället. Men trots framstegen finns det stora glapp. Framför allt är världens ekonomiska satsningarna för klimatanpassning otillräckliga, särskilt i utvecklingsländer.

4. En kraftig, snabb och hållbart minskning av utsläppen av växthusgaser kan leda till en minskning av den globala uppvärmningen.

Konsekvenser och anpassningar:

1. För varje given temperaturhöjning kommer de klimatrelaterade riskerna att förvärras.

2. Vissa framtida förändringar går inte att undvika eller är omöjliga att vända, men de kan begränsas genom en snabb och kraftfull minskning av utsläpp av växthusgaser.

3. De klimatanpassningar som är effektiva i dag kommer att göra begränsad nytta och vara mindre effektiva i takt med en ökad global uppvärmning. För att anpassa oss så mycket som möjligt krävs långtidsplanering och samarbeten mellan olika sektorer.

4. För att begränsa global uppvärmning som orsakats av människan krävs netto-noll-utsläpp av koldioxid. Om uppvärmningen överstiger en viss gräns, till exempel 1,5 grader, krävs ytterligare borttagning av koldioxid. Ju mer vi släpper ut nu desto mer måste vi bli av med i framtiden.

Åtgärder:

1. Klimatförändringarna utgör ett hot mot människans välbefinnande och planetens hälsa. Fönstret för när vi kan säkra en dräglig och hållbar framtid för alla stängs snabbt. De val och de handlingar vi gör nu kommer att påverka planeten och människor nu och i tusentals år framåt.

2. Att prioritera jämlikhet, klimaträttvisa, social rättvisa och inkludering kan möjliggöra anpassning och öka tåligheten mot klimatförändringar. Det finns många möjligheter att minska den utsläppsintensiva konsumtionen som innefattar livsstilsförändringar.

3. Effektiva handlingar för klimatet möjliggörs av politiska åtaganden, ramverk, lagar och strategier på olika nivåer och ökad tillgång till finansiering och tekniker. Regulatoriska och ekonomiska instrument kan stötta kraftig utsläppsminskning och klimatanpassning om de skalas upp och antas.

4. Finansiering för att anpassa och lindra klimatförändringarnas effekter är avgörande.

Källa: Climate change 2023, Synthesis report, summary for policymakers.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.