Konflikt

Civilsamhället – demokratins grundbult

protest mot EU

En av grundbultarna i en demokrati är civilsamhället. Här har vi listat ett antal organisationer som verkar för att på olika sätt främja demokratin. Det kan till exempel handla om att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter, kämpa för yttrandefrihet eller informera om juridiska rättigheter. Förutom dessa finns det givetvis många andra – för att hitta fler kan du till exempel gå in på paraplyorganisationerna Concords eller Forum Civs hemsidor där många organisationer finns listade.

ActionAid

ActionAid arbetar med att bekämpa fattigdom och orättvisor i världen, med särskilt fokus på att stärka kvinnor och flickors rättigheter. Till exempel genom att ge dem makt att själva bestämma över sina liv och sin kropp. ActionAid finns i 46 olika länder.

Amnesty

Verkar för mänskliga rättigheter i bred bemärkelse. Från början låg fokus enbart på politiska och medborgerliga rättigheter, men i dag arbetar de också mot kränkningar av sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. 

Centrum för rättvisa

De flesta människor har inte råd att tillvarata sin rätt mot myndigheter och utan juridisk hjälp har man mycket små möjligheter till framgång, skriver Centrum för rättvisa på sin hemsida. Genom att driva viktiga principfall i domstol, anordna utbildningar för juridikstudenter och delta i debatten i konstitutionella frågor försöker CFR verka för ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. CFR grundades 2002 av den nuvarande justitieministern Gunnar Strömmer. 

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är en internationell icke-statlig organisation som arbetar med att försvara medborgerliga och politiska rättigheter, till exempel genom att stötta människorättsförsvarare. Organisationen grundades 1982 som Svenska Helsingforskommittén och bytte 2009 namn till Civil Rights Defenders. 

Concord 

En plattform som samlar 82 olika organisationer som tillsammans vill påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld. Bland frågorna de arbetar med kan nämnas Agenda 2030, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme, jämställdhet samt miljö- och klimaträttvisa. 

Demokratiakademin

Ett nätverk för att samverka kring demokrati och mänskliga rättigheter. Akademin uppstod 1993 inom föreningen Ordfront och samverkar i dag med 35 olika kommuner, skolor och frivilligorganisationer. 

Demokrati utan gränser

Ideell organisation som försöker verka för en demokratisk världsordning. Deras långsiktiga mål är skapandet av en global demokratisk konstitution med ett folkvalt världsparlament. Detta parlament ska vara mittpunkten i en legitim, ansvarig och representativ världsor-

ganisation baserad på principerna om jämlikt globalt medborgarskap, maktdelning,

rättsstatsprincipen, grundläggande mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter.

Folkets advokatbyrå

Sveriges första advokatbyrå med särskild kunskap om hbtqi-personers livsvillkor och rättsliga förutsättningar. Byrån, som tidigare hette Folkets juristbyrå, arbetar bland annat med asyl- och migrationsrätt, som målsägandebiträden och offentlig försvarare och som ombud i mål om LPT/LVM/LVU. 

Fonden för mänskliga rättigheter

MR-fonden är en stiftelse som bildades 1991 av Amnesty, Diakonia, Rädda barnen, Svenska röda korset och Svenska kyrkan. Deras vision är en fredlig värld där mänskliga rättigheter och allas lika värde respekteras och efterlevs. Detta arbetar de för bland annat genom utbildning, internationellt samarbete, påverkan och granskningsarbete. 

Forum Civ

ForumCiv samlar över 200 svenska organisationer inom svenskt civilsamhälle. De kämpar för ett starkt och aktivt civilsamhälle där människor har makt att förändra sina liv och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå. Bland annat arbetar de med opinions- och påverkansarbete, att stötta och driva utvecklingsprojekt och med att vidareförmedla projektstöd. 

Olof Palmes Internationella Center

Palmecentret vill verka globalt för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och social rättvisa, i Olof Palmes anda. De stödjer progressiva rörelser och partier i bland annat Afrika, Asien och Latinamerika. Bland medlemsorganisationerna ingår, förutom Socialdemokraterna, många fackförbund och även ABF, Hyresgästföreningen och Folkets hus och parker. Mycket av deras arbete går ut på att samverka med andra socialdemokratiska partier och fackföreningsrörelser.  

Reportrar utan gränser

Reportrar utan gränser kämpar för det fria ordet och för människors rätt att säga, läsa, skriva eller trycka vad de vill. Organisationen bildades i Frankrike 1985 och den svenska avdelningen nio år senare. De arbetar bland annat med att informera och agera för journalister som sitter fängslade, så som Gui Minhai och Dawit Isaak, och med att bistå journalister som söker asyl i Sverige. 

Republikanska föreningen 

Republikanska föreningens huvudsakliga mål är att avskaffa monarkin och införa republik. Deras argument går bland annat ut på att monarkin är odemokratisk eftersom rollen som statschef går i arv. Istället menar de att statschefen ska tillsättas på ett demokratiskt sätt efter kompetens och duglighet. De anser också att en republik skulle befria kungafamiljen som i dag saknar den grundläggande mänskliga rättigheten att styra över sina egna liv. 

Same Ätnam 

Sveriges äldsta samiska riksorganisation. Deras uppgift är att tillvarata och främja samiska intressen som kultur, sociala och rättsliga frågor. Tillsammans med en rad andra organisationer försöker de också säkerställa att samerna, som en av Sveriges fem nationella minoritetsgrupper, blir lyssnade på och tagna på allvar inom politiken. 

Swedwatch

Swedwatch är en researchorganisation vars arbete går ut på att ge röst åt människor som påverkas negativt av företags verksamhet. De arbetar också för ett ansvarsfullt användande av naturresurser, hållbara försörjningskedjor och ett utökat civilsamhälle. 

Lokal påverkan och kollektivt beslutsfattande

En av förutsättningarna för en fungerande demokrati är att människor engagerar sig lokalt, på sina arbetsplatser i sitt bostadsområde eller med sina grannar. Exempel på sådana föreningar är alla fackföreningar, hyres- och bostadsrättsföreningar och byalag och samfällighetsföreningar. Givetvis är även de politiska partierna viktiga för engagemanget och för att demokratin ska fungera. 

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.