Nyheter

Svensk ökning av fossila subventioner trots klimatlöften

Varken inrikes sjöfart eller inrikesflyget betalar energiskatt på bränslet, och sjöfarten är befriad från koldioxidskatt.

Förra året spenderade den svenska staten 31 miljarder kronor på subventioner för fossila bränslen, visar en färsk sammanställning från Naturskyddsföreningen. Enligt organisationen bryter dessa subventioner mot löftena i Parisavtalet om att minska koldioxidutsläppen.

KLIMAT | Trots regeringens uttalade mål om minskade utsläpp och klimatomställning visar en färsk sammanställning från Naturskyddsföreningen att Sveriges fossila subventioner nådde en ny alarmerande höjd på 31 miljarder kronor under 2023. Denna siffra överstiger klimat-, miljö- och naturbudgeten för 2024 med över tio miljarder, och enligt experter riskerar dessa subventioner att förvärra klimatkrisen.

– De kastar bensin på en klimatbrasa. Det försvårar omställningen och förvärrar klimatkrisen, säger Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen, till organisationens tidning Sveriges Natur.

Beatrice Rindevall pekar särskilt på skatteavdraget för bilresor som den primära orsaken till den oroande ökningen. Subventionerna, inklusive lägre skatt för diesel och befrielse från flygskatt för utrikesflyg, bryter enligt organisationen mot löftena i Parisavtalet om att minska koldioxidutsläppen.

En av de mest framstående subventionerna som pekas ut är skatteavdraget för bilresor till och från jobbet, vilket ledde till en märkbar ökning av subventionerna under 2022. Naturskyddsföreningen varnar för att detta inte bara försvårar omställningen till hållbara energikällor utan även förvärrar den pågående klimatkrisen.

– Just nu innebär det att Sverige förlorar 85 miljoner kronor varje dag på att göra det billigare att släppa ut. När vi gör så minskar vi drivkraften för att sluta använda fossila bränslen. Det här är verkligen pengar som vi i stället hade behövt lägga på klimatomställningen och på naturvårdsarbete, säger Beatrice Rindevall.

Utöver det som klassificeras som subventioner har regeringen även fattat beslut om att minska både bensin- och dieselskatten jämfört med de ursprungliga nivåerna. Det resulterar i förlorade skatteintäkter på 6,7 miljarder år 2023 och 5,4 miljarder år 2024. Regeringen har även reducerat den tidigare fastställda reduktionsplikten.

Sammanfattningsvis pekar rapporten från Naturskyddsföreningen på en oroande trend där subventioner för fossila bränslen ökar trots internationella och nationella åtaganden att bekämpa klimatförändringarna.

Fakta: Klimatskadliga subventioner enligt Naturskyddsföreningen


Naturskyddsföreningen driver på för att avskaffa samtliga klimatskadliga subventioner och pekar ut några exempel som de anser att riksdagen bör ompröva eller avskaffa omedelbart.

Reseavdraget:
Reseavdraget är ett skatteavdrag för resor till och från arbetet, designat på ett sätt som idag favoriserar bilresor, särskilt för höginkomsttagare i städer. Trots riksdagens tidigare beslut att omforma det för att gynna samhällsekonomin, landsbygden och klimatet, ändrade regeringen beslutet och höjde istället ersättningen per mil för bilresor, vilket ökar subventionens kostnad.
Kostnad: 7,4 miljarder kronor.

Ingen energiskatt för flyg och sjöfart:
Varken inrikes sjöfart eller inrikesflyget betalar energiskatt på bränslet, och sjöfarten är befriad från koldioxidskatt. Naturskyddsföreningen påpekar att detta utgör en subvention som bör omprövas.
Kostnad: 1,7 miljarder kronor.

Sänkt koldioxidskatt för diesel inom jordbruk och fiskeindustrin:
Företag inom jordbruk och fiskeindustrin har för närvarande sänkt skatt för dieselanvändning. Naturskyddsföreningen framhåller att viktiga näringar, som jordbruket, bör stöttas på andra sätt än genom subventionerade fossila bränslen.
Kostnad: 950 miljoner kronor.

Lägre energiskatt på diesel:
Skillnaden i energiskatt mellan diesel och bensin utgör en betydande subvention. Naturskyddsföreningen föreslår att principen bör vara att energiskatten för diesel till fordon bör vara lika hög som för bensin, och att bensinskatten i sin tur behöver höjas.
Kostnad: Cirka 13 miljarder kronor.

Dessa exempel representerar enligt Naturskyddsföreningen hinder för en hållbar och klimatvänlig utveckling, och organisationen uppmanar till en omedelbar översyn och förändring av dessa ekonomiska incitament.
Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.