Nyheter

FN:s generalsekreterare: Vi spelar rysk roulette med vår planet

Antonio Guterres

En varning från Världsmeteorologiska organisationen (WMO) indikerar att den globala medeltemperaturen riskerar att överskrida 1,5 grader över förindustriella nivåer inom de kommande fem åren, ett scenario som ökar pressen på att uppnå klimatmålen fastställda i Parisavtalet.

KLIMAT | Världsmeteorologiska organisationen (WMO) rapporterar att det finns en ”80-procentig sannolikhet” att den årliga genomsnittliga globala temperaturen tillfälligt kommer att överstiga 1,5 grader över förindustriella nivåer under minst ett av de nästkommande fem åren. Denna prognos framkallar oro över att de långsiktiga målen i Parisavtalet kan vara hotade, eftersom avtalet syftar till att begränsa temperaturökningen till under dessa nivåer på längre sikt.

Enligt WMO:s Global Annual to Decadal Climate Update, framtagen av Storbritanniens Met Office, förutspås den globala medeltemperaturen nära ytan för varje år mellan 2024 och 2028 vara mellan 1,1 grader och 1,9 grader högre än baslinjen från perioden 1850-1900. Denna prognos inkluderar en sannolikhet på 86 procent för att åtminstone ett av dessa år kommer att sätta ett nytt temperaturrekord, överskridande 2023 som för närvarande är det varmaste året hittills.

”Vi spelar rysk roulette”

FN:s generalsekreterare António Guterres kommenterade situationen i ett tal inför G-7-toppmötet i Italien i onsdags, där han uppmanade världens ledare att agera.

– Vi spelar rysk roulette med vår planet, sa Guterres.

– Vi behöver en avfart från motorvägen till klimathelvetet. Och den goda nyheten är att vi har kontroll över ratten. Kampen för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader kommer att vinnas eller förloras under 2020-talet – under ledning av dagens ledare.

Rapporten sammanfaller också med nya data från EU-finansierade Copernicus Climate Change Service, som visar att varje månad under det senaste året har satt nya globala temperaturrekord för respektive årstid.

Allvarliga konsekvenser

WMO:s biträdande generalsekreterare Ko Barrett varnar för allvarliga konsekvenser om inte snabba åtgärder vidtas för att minska utsläppen.

– Bakom denna statistik ligger den dystra verkligheten att vi är långt ifrån spåret för att uppfylla målen i Parisavtalet, säger Barrett.

– Vi måste snarast göra mer för att minska utsläppen av växthusgaser, annars kommer vi att betala ett allt högre pris i termer av biljoner dollar i ekonomiska kostnader, miljontals liv påverkade av mer extremt väder och omfattande skador på miljön och den biologiska mångfalden.

1,5 graders målet: vad det betyder och varför det är viktigt

Vetenskapen är tydlig: för att avvärja de värsta effekterna av klimatförändringarna och bevara en levande planet måste den globala uppvärmningen begränsas så mycket som möjligt och som en brådskande fråga. ( IPCC)
 
Enligt Parisavtalet enades länderna om att avsevärt minska de globala utsläppen av växthusgaser för att den långsiktiga globala genomsnittliga yttemperaturökningen ska kunna hållas väl under 2°C över förindustriella nivåer och fortsätta ansträngningar för att begränsa den till 1,5°C. (Parisavtalet)
 
Vid COP 26, 27 och 28 betonade länderna att effekterna av klimatförändringarna skulle bli mycket lägre vid en temperaturökning på 1,5°C jämfört med 2°C, och uttryckte sin bestämda beslutsamhet att fortsätta ansträngningarna för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. °C. ( COP-resultat ; IPCC )
 
Månatliga och årliga brott på 1,5°C betyder inte att världen har misslyckats med att uppnå Parisavtalets temperaturmål, som avser en långsiktig temperaturökning under decennier, inte enskilda månader eller år. Temperaturer för varje månad eller år varierar på grund av naturliga variationer, inklusive El Niño/La Niña och vulkanutbrott. Följaktligen övervägs långvariga temperaturförändringar vanligtvis på decadala tidsskalor . ( WMO )
 
Icke desto mindre är överträdelser av 1,5°C under en månad eller ett år tidiga tecken på att komma farligt nära att överskrida den långsiktiga gränsen, och fungerar som tydliga krav på ökad ambition och påskynda åtgärder under detta kritiska årtionde. ( UNEP ).
 
Globala temperaturförändringar mäts vanligtvis mot medeltemperaturen över en historisk, förindustriell baslinje från 1850–1900. Denna baslinje är den tidigaste period för vilken högkvalitativa observationer av yttemperaturer över land och hav är tillgängliga. ( IPCC ).
 
De första månaderna med en medeltemperatur som var mer än 1,5°C över det förindustriella genomsnittet inträffade under 2015-16, drivna av både mänskligt orsakade klimatförändringar och en stark, naturligt förekommande El Niño. Den senare delen av 2023 och början av 2024 upplevde också månatliga globala temperaturavvikelser över 1,5°C. (WMO)
 
Den första 12-månadersperioden som översteg 1,5°C som ett genomsnitt var februari 2023 – januari 2024, förstärkt av El Niño, då medeltemperaturen i världen uppskattades vara 1,52°C högre än 1850–1900, enligt en vetenskaplig datauppsättning ( Copernicus Climate Change Service ). Sannolikheten för att den årliga genomsnittliga globala temperaturen överstiger 1,5°C över förindustriella nivåer under minst ett år under de kommande fem åren har ökat markant sedan 2015, då den var nära noll ( WMO ).
 
Den globala medeltemperaturen för den senaste 10-årsperioden , från 2014 till 2023, beräknas vara den varmaste 10-årsperioden någonsin, runt 1,2°C över genomsnittet 1850-1900 ( WMO ). Den 20-åriga genomsnittliga uppvärmningen för 2001–2020 i förhållande till 1850–1900 är 0,99°C ( IPCC ).
Varje bråkdel av en grad av uppvärmning har betydelse. Med varje ytterligare ökning av den globala uppvärmningen blir förändringar i extremer och risker större. Till exempel orsakar varje ytterligare 0,1°C av global uppvärmning tydligt urskiljbara ökningar i intensiteten och frekvensen av extrema temperaturer och nederbörd, såväl som jordbruks- och ekologisk torka i vissa regioner. ( IPCC )
 
Att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5°C kommer att avsevärt minska riskerna, negativa effekterna och relaterade förluster och skador från klimatförändringar. Att misslyckas med att göra det kommer att leda till allt oftare och farligare extrema väderhändelser inklusive värmeböljor, torka, skogsbränder och kraftig nederbörd och översvämningar ( IPCC ). Extrem värme orsakar den största dödligheten av alla extremväder, med uppskattningsvis 489 000 värmerelaterade dödsfall per år mellan 2000 och 2019 ( WMO ). Att överskrida 1,5°C kan också utlösa flera klimatvändpunkter – såsom haverier av stora havscirkulationssystem, plötslig upptining av boreal permafrost och kollaps av tropiska korallrevssystem – med abrupta, oåterkalleliga och farliga konsekvenser för mänskligheten.( Science )
 
Även vid nuvarande nivåer av global uppvärmning ser vi redan förödande klimatpåverkan, inklusive intensifierade extrema väderhändelser, alarmerande minskningar av inlandsisar, havsis och glaciärer, och flera massförekomster av korallblekning, med omfattande skador på människor, ekonomier och naturen ( IPCC ). Under de senaste två decennierna har enbart de 55 mest klimatsårbara ekonomierna redan upplevt klimatskador som överstiger 500 miljarder USD ( UNEP ). År 2022 utlöste katastrofer rekordstora 32,6 miljoner internflyktingar, varav 98 % orsakades av väderrelaterade faror som översvämningar, stormar, skogsbränder och torka ( UNHCR ).
 
Människohälsoeffekter från klimatförändringar har varit uppenbara i minst 20 år, men klimatkrisen behandlas fortfarande inte som andra globala folkhälsosituationer. Den kumulativa dödssiffran till följd av klimatförändringar sedan 2000 kommer att passera 4 miljoner år 2024. Denna siffra är sannolikt en avsevärd underskattning eftersom den bara fokuserar på klimatrelaterad undernäring, diarrésjukdomar, malaria, översvämningar och hjärt- och kärlsjukdomar, medan klimatförändringarna är ett hot. multiplikator av många andra extrema väderhändelser och folkhälsorisker. ( Natur ; PLOS )
 
Många klimatpåverkan , särskilt höjning av havsnivån från inlandsisar, försvinnande av bergsglaciärer och havsförsurning, är i huvudsak permanenta i många generationer framöver och kommer att ta århundraden till tusentals år att återställa till dagens förhållanden. För att minimera förluster och skador är det avgörande att minimera storleken och varaktigheten av att tillfälligt överskrida 1,5°C genom att skyndsamt och avsevärt minska utsläppen av växthusgaser och fasa ut fossila bränslen. ( Nya insikter ; IPCC )
 
Under globala modellerade vägar som begränsar uppvärmningen till 1,5°C med ingen eller begränsad tillfällig överskjutning, når de globala utsläppen av växthusgaser 2025 och minskar med 43 % till 2030 jämfört med 2019. koldioxidutsläppen (CO 2 ) når nettonoll 2050 ( IPCC)
De globala CO 2 -utsläppen, till stor del från fossila bränslen, fortsätter dock att öka och nå rekordnivåer. Med nuvarande utsläppstakt skulle den återstående ”kolbudgeten” för att begränsa den långsiktiga globala uppvärmningen till 1,5°C med en chans på 50 % (cirka 250–275 miljarder ton CO 2 ) vara uttömd till 2030. ( UNEP ; Globalt Carbon Project )
Länders åtaganden att minska utsläppen av växthusgaser under Parisavtalet har bidragit till att minska den beräknade globala uppvärmningen i slutet av 2000-talet från 3,7–4,8°C till 2,4–2,6°C eller möjligen ännu lägre. Även om detta är långt ifrån tillräckligt, visar det att kollektiva åtaganden under Parisavtalet har gjort skillnad ( UNFCCC ).
 
Vid COP28 i december 2023 enades regeringarna också om att höja ambitionerna för sina nationella klimatåtaganden – som ska ske 2025 – för att vara i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, enligt den senaste vetenskapen, som täcker hela ekonomin och alla växthusgaser. gaser och sektorer ( COP28-utfall) .
 
Åtaganden och nettonolllöften måste också backas upp av konkreta åtgärder och genomförande. Vi måste böja den globala utsläppskurvan – och produktionen och konsumtionen av kol, olja och gas – nedåt, med början nu ( UNEP ).
 
Det finns ett brett utbud av lösningar, varav många redan har implementerats framgångsrikt. Väl utformad klimatpolitik och ekonomiska åtgärder – med nära kopplingar mellan begränsning, anpassning och utvecklingsvägar – kan också bidra till att uppnå hållbar utveckling, skapa rättvisa, utrota fattigdom och skydda folkhälsan och planetens hälsa ( IPCC ).

Källa: United Nations
 
Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.