Nyheter

Jorden kan räddas – ”finns inga undanflykter”

 "Det finns inga undanflykter, utan det är nu upp till politiker och samhällets aktörer att se till att det händer", säger Sara Almqvist som är klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Mindre bilåkande i städer och havsutsikt med vindkraft – att få människor att acceptera förändringar för att klara klimatet är en av Sveriges stora utmaningar. Det menar klimatanalytiker Sara Almqvist apropå FN:s nya rapport om möjliga sätt att undvika en katastrof.

KLIMAT | Världen rusar rakt mot en klimatkatastrof, men verktygen finns för att bromsa den globala uppvärmningen och undvika de mest förödande konsekvenserna – de behöver bara omsättas i handling. Det var budskapet när FN:s klimatpanel IPCC i veckan publicerade sin rapport med fokus på metoder för att begränsa klimatförändringarna.

– Rapporten påminner om hur viktigt det är att agera nu – och att det faktiskt finns en möjlighet att klara en omställning till mycket låga utsläpp. Det finns inga undanflykter, utan det är nu upp till politiker och samhällets aktörer att se till att det händer, säger Sara Almqvist som är klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Enligt IPCC finns fortfarande en chans att nå 1,5-gradersmålet som världens länder kommit överens om i Parisavtalet. Men för det behöver utsläppen av växthusgaser nå en topp senast år 2025, och minska med 43 procent till 2030 enligt den nya rapporten. Samtidigt ska utsläppen av metan ner med en tredjedel.

Men trots att alarmklockorna ringt länge så stiger fortfarande utsläppen av växthusgaser – globalt sett – och har aldrig varit så höga som 2010-2019, även om ökningstakten börjat klinga av.

Minskar i Sverige

Zoomar vi in på Sverige ser läget bättre ut. Här peakade utsläppen för länge sedan och minskningarna ser ut att fortsätta framöver, enligt Naturvårdsverkets analyser. Sverige är därmed ett av det fåtal länder som enligt IPCC-rapporten haft stadigt minskande utsläpp – både när det gäller dem som sker inom landets gränser och dem som sker på grund av konsumtion och tillverkning i andra länder.

Så innebär det att Sverige gör sin beskärda del för att världen ska nå 1,5-gradersmålet? Det är svårt att svara på menar Sara Almqvist.

– Det finns inget formellt sätt att räkna ut vad som är en rättvis fördelning av utsläppsminskningarna mellan länder. Länder har olika förutsättningar att minska utsläppen snabbt och vissa har ännu inte peakat. Det vi kan säga är att Sveriges utsläpp ser ut att minska kraftigt till 2030, säger hon.

För bara ett år sedan var läget mer dystert. Då såg Sverige ut att missa de klimatmål riksdagen satt upp till 2045 och gapet var stort mellan målet och planerade åtgärder.

Vi ger dig nyheterna, reportagen, analyserna – från hela världen. Passa på att prenumerera – nu endast 49 kr/mån!

Ljusning på bara ett år

Men Naturvårdsverkets rapport som publicerades så sent som förra veckan, som underlag till regeringens årliga klimatredovisning inför riksdagen, ger en ljusare bild.

Sveriges klimatmål för 2030 ser ut att nås med de styrmedel som är beslutade, när det gäller inrikes transporter och utsläpp som inte ingår i EU:s handel med utsläppsrätter – kort sagt alla utsläpp utom från energi- och industrisektorn.

Även målet till 2040 är inom räckhåll, särskilt om man inkluderar effekter av EU:s förslag om skärpningar kring utsläpp från nya bilar. Klimatmålen för 2045 – då Sverige ska ha netto noll utsläpp – nås inte enligt det nya scenariot men avståndet dit har minskat betydligt.

– Det är en stor skillnad mot vår bedömning förra året. Vi ser stora utsläppsminskningar framåt, säger Sara Almqvist.

Värt att notera är att Sveriges klimatmål bara omfattar utsläpp inom landets gränser, medan en stor del av våra klimatskadliga utsläpp sker i andra länder, till följd av exempelvis import av varor och flygresor. De har beskrivits som klimatarbetets ”blinda fläck” och om även dessa utsläpp ska inkluderas i målen är under utredning.

Inte luta oss tillbaka

Att utsikterna ser bättre ut nu än för ett år sedan beror enligt Naturvårdsverket främst på nya beslut inom transporter, såsom den skärpta reduktionsplikten som handlar om att blanda förnybart i bensin och diesel. Men även om tekniska framsteg inom järn- och stålindustrin.

Samtidigt betonar Sara Almqvist att vi i Sverige inte kan luta oss tillbaka – långt därifrån.

– Det är jätteviktigt att förstå att vi alla måste göra den här omställningen nu, om vi vill ge framtida generationer ett drägligt liv på den här jorden.

IPCC-rapporten betonar att stora omställningar krävs inom energisektorn, med mindre fossila bränslen, utbredd elektrifiering, mer återvinning och mindre avfall. När det gäller industrin ser läget ljusare ut jämfört med tidigare rapporter, menar Sara Almqvist. Nu finns tekniken på plats men den måste skalas upp framför allt för att minska utsläppen från järn- och stålindustri. Och här ligger Sverige i framkant, framhåller Sara Almqvist:

– Svensk industri var tidigt ute i den teknikutvecklingen och har inspirerat aktörer i andra delar av världen, vilket också lyfts fram i IPCC-rapporten, säger hon.

Livet påverkas

Klimatrapporten pekar även på hur städer kan minska energiförbrukningen exempelvis genom att bli mer promenadvänliga, liksom att regeringar behöver ändra människors beteenden i mer klimatvänlig riktning och skapa acceptans för den stora omställning som krävs.

Just att arbeta med acceptans och förankring lyfter Sara Almqvist fram som en av de viktigaste punkterna ur rapporten för Sveriges klimatarbete.

– Vi behöver förankra att den här stora omställningen påverkar oss alla på olika sätt. Mycket kommer att bli till det bättre, som att den gröna industrin växer och ger jobb, men till exempel behöver vi bygga ut förnybar elproduktion med mer vindkraft till havs och på land. Att ha utsikt över vindkraftverk och el-ledningar kommer behöva bli vanligare.

***

Läs även:
FN:s klimatpanel: ”Det är nu eller aldrig”

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.